Asiel- en vreemdelingenrecht

Als advocaat sta je vluchtelingen bij in hun procedure om een asielstatus te verkrijgen. Nederland is partij bij het Verdrag van Geneve (het zgn Vluchtelingenverdrag) en bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De strekking van deze verdragen is dat Nederland in gevallen van ernstige vervolging en intimidate, gehouden is om vluchtelingen hier te lande verblijf toe te staan en hen een asielstatus te verlenen. In de praktijk blijken de asielproblemen van vluchtelingen vaak niet direct op juiste waarde geschat te worden door de Nederlandse Staat. Het verkrijgen van de bedoelde asiel-status vereist vaak een jarenlange juridische strijd via procedures bij de IND en de rechtbank, de Raad van State en zelfs – indien noodzakelijk – bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Cruciaal is hierbij een actieve en betrokken inzet van de rechtshulpverlener!

In veel gevallen bestaat er ook aanleiding om aan vreemdelingen verblijf toe te staan (“een status te verlenen”) terwijl deze mensen niet zijn aan te merken als vluchteling. Dit wordt regulier verblijf genoemd. Dit betreft dan bijvoorbeeld verblijf op medische gronden, verblijf omdat iemand staatloos is en buiten zijn/haar schuld Nederland niet kan verlaten, of verblijf bij een Nederlandse partner. In de regel zullen deze reguliere procedures bij de Nederlandse Ambassade in het buitenland door de aanvrager opgestart moeten worden middels een MVV (Machtiging Voorlopig Verblijf)- aanvraag. In sommige situaties is het niet mogelijk om vanuit Nederland eerst af te reizen naar het land van herkomst. In die gevallen zal een beroep gedaan moeten worden op vrijstelling van de MVV. Dit betreft een ingewikkelde wirwar van verschillende nationale en internationale wet- en regelgevingen, waarbij gespecialiseerde kennis onontbeerlijk is. Vanuit een jarenlange ervaring en expertise staan er veel juristen vreemdelingen bij in deze reguliere procedures, teneinde binnen de mogelijkheden van het geval zo spoedig mogelijk legaal verblijf hier te lande te realiseren.

Asiel- en vreemdelingenrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *